Upaństwowienie Straży Ogniowej na terenie m.st. Warszawy.

Dz.U.20.6.43
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 stycznia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie upaństwowienia Straży Ogniowej m. st. Warszawy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony mienia obywateli państwa i objektów państwowych i miejskich przez podniesienie sprawności technicznej Straży Ogniowej m. st. Warszawy zarządza się na zasadzie ustawy z roku 1867 co następuje:
Art.  1.

Z dniem 1 lutego 1920 roku Straż Ogniowa m. st. Warszawy przechodzi z powrotem pod zarząd władz państwowych.

Art.  2.

Uprawnienia b. oberpolicmajstra m. st. Warszawy, przewidziane w ustawie 1867 roku w art. 6 przechodzą na Komendanta Policji Okręgu m. st. Warszawy.

Art.  3.

Wszyscy funkcjonarjusze, pełniący służbę w chwili wydania niniejszego rozporządzenia w Straży Ogniowej m. st. Warszawy, zakwalifikowani przez przewidziane w art. 7 niniejszego rozporządzenia Komisje Kwalifikacyjne, korzystać będą z wszelkich praw i prerogatyw,.służących urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym.

Art.  4.

Funkcjonarjusze Straży, zdyskwalifikowani przez komisję, mają prawo do otrzymania odprawy według norm przewidzianych dla pracowników miejskich m. st. Warszawy.

Art.  5.

Funkcjonarjusze Straży Ogniowej dzielą się na wyższych i niższych.

Wyżsi funkcjonarjusze:

komendant Straży Ogniowej,

dowódca oddziału Straży,

zastępca dowódcy oddziału Straży.

Niżsi funkcjonarjusze:

starszy przodownik Straży,

przodownik Straży,

starszy strażak,

strażak.

Art.  6.

Pobory komendanta Straży odpowiadać będą poborom urzędnika policji państwowej kat. VI.

Pobory dowódcy oddziału odpowiadać będą poborom urzędnika policji państwowej kat. VIII.

Pobory zastępcy dowódcy oddziału odpowiadać będą poborom funkcjonarjusza policji kat. IX.

Pobory starszego przodownika Straży odpowiadać będą poborom st. przodownika policji państwowej.

Pobory przodownika Straży odpowiadać będą poborom przodownika policji państwowej.

Pobory, st. strażaka i strażaka odpowiadać będą poborom posterunkowego.

Art.  7.

Skład i tryb postępowania komisji kwalifikacyjnej dla wyższych funkcjonarjuszy Straży odpowiadać będzie składowi i trybowi postępowania komisji kwalifikacyjnej, przewidzianej dla wyższych funkcjonarjuszów policji. Skład i tryb postępowania komisji dla niższych funkcjonarjuszów Straży odpowiadać będzie składowi i trybowi postępowania komisji przewidzianej dla niższych funkcjonarjuszów policji.

Art.  8.

Wszelkie koszta utrzymania Straży Ogniowej m. st. Warszawy ponosi bezpośrednio Skarb Państwa, z tem jednak, że gmina m. st. Warszawy zwracać będzie Skarbowi Państwa jedną czwartą część tych kosztów.

Na gminę miejską m. st. Warszawy za zgodą Magistratu m. st. Warszawy wkłada się obowiązek awansowania całości wszelkich wypłat związanych z utrzymaniem i inwestycjami Straży Ogniowej m. st. Warszawy aż do dnia 1 kwietnia 1920 r., przyczem zwrócone będą jej przez Skarb Państwa trzy czwarte wszystkich wydatków, poniesionych przez Straż Ogniową począwszy od dnia 1 stycznia 1920 r.

Art.  9.

Cały majątek ruchomy obecnej Straży Ogniowej pozostaje w użytkowaniu upaństwowionej Straży Ogniowej m. st. Warszawy.

W przedmiocie ostatecznego uregulowania tytułu własności powyższego majątku nastąpi specjalna umowa pomiędzy władzami państwowemi a gminą m. st. Warszawy.

Art.  10.

Gmina m. st. Warszawy obowiązana jest dostarczyć lokali potrzebnych na umieszczenie oddziałów i posterunków Straży Ogniowej oraz biur i mieszkań służbowych za wynagrodzeniem.

Art.  11.

Przepisy dotyczące umundurowania, obowiązków służbowych, trybu postępowania służbowego oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonarjuszów Straży Ogniowej, będą wydane dodatkowo przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  12.

Etaty Straży Ogniowej określi Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  13.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Komendantowi Policji w porozumieniu z Prezydentem m. st. Warszawy.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020