Zwiększenie liczby przeszczepów od zmarłych dawców, zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku oraz rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej to główne cele Narodowego Programu Medycyny Transplantacyjnej, opracowanego na lata 2011-2020.

Wśród wytyczonych celów programu jest także zwiększenie liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy, budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.

W realizacji tych celów pomóc ma poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy, wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku, a także rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii.

W ramach realizacji programu w 2014 roku 37 podmiotów leczniczych zostało doposażonych w sprzęt medyczny. 7,5 mln zł przekazano na zakup sprzętu medycznego, a 9,5 mln zł - na modernizację ośrodków transplantacyjnych i banków komórek, tkanek i narządów. Zawarto 19 kontraktów na modernizację ośrodków transplantacyjnych i banków komórek, tkanek i narządów realizowanych w latach 2014-2018.

W roku 2014 wykonano 1616 przeszczepów. Najstarszy dawca miał 68 lat, najmłodszy – 19. Wręczono 151 odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 27 stycznia 2015 r.