HTLV-I jest retrowirusem odpowiedzialnym między innymi za rozwój białaczki, a także chorób neurologicznych. Do tej pory badaniom tym podlegali jedynie dawcy żywi bądź zmarli pochodzący z obszarów, w których występuje wysoka zachorowalność, lub którego partnerzy seksualni bądź rodzice pochodzą z takich obszarów. Od teraz badaniom na obecność przeciwciał HTLV-I będą poddawani również mieszkańcy obszarów, gdzie występuje wysoka chorobliwość.

Polska nie jest krajem, w którym występuje znaczna częstość zakażeń tym wirusem. Największą chorobliwość notuje się między innymi w Japonii, USA, czy Ameryce Południowej.

Konieczność wydania rozporządzenia ministra zdrowia z 6 czerwca 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek (Dz. U. poz. 772) i tym samym zwiększenie kręgu dawców, wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 11 czerwca 2014 roku.
Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK