Zastąpi ono obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 10 lutego 2012 r. (Dz. U. poz. 207). Przyczyną wydania nowego aktu jest wskazana w art. 13 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742), końcowa data mocy prawnej obecnych przepisów - 1 lipca 2013 r. Przepisy nie zmienią się zasadniczo, w § 2-4 i 6 dodano sformułowanie "lub podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadkach, o których mowa w art. 67k ust. 10" (ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.). Powyższa zmiana jest skutkiem wprowadzenia przez ustawę z dnia 14 czerwca 2012 r. możliwości zawierania umów ubezpieczenia z udziałem własnym podmiotów leczniczych, nie wyższym jednak niż 50% sumy ubezpieczenia.\\

Nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 lipca 2013 r.