Celem projektowanych rozwiązań jest także określenie dziedzin specjalizacji, w których farmaceuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Zmiany obejmą między innymi:
- rezygnację z dziedziny – zdrowie środowiskowe, a w jej miejsce wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji– radiofarmacji;
- określenie 12 dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz kody specjalizacji w określonych dziedzinach;
- określenie wysokości wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie szkolenia w danej dziedzinie. Wynagrodzenie w tym zakresie wynosi 300 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach jednej kontroli;
- określenie wykazu specjalności, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z uzupełniającym programem szkolenia specjalizacyjnego;
- określenie szczegółowych regulacji dotyczących sposobu i trybu składania PESF; 
- uszczegółowienie trybu wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu dyplomu oraz dokonywania jego korekty, z uwzględnieniem sposobu uiszczania opłaty za wydanie tych dokumentów;
- określenie wysokości płaty za PESF, która wynosi 400 zł.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujący akt z 15 maja 2003 roku w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

 [-OFERTA_HTML-]