Opublikowane w dniu 10 marca 2016 r. rozporządzenie zmieniające zakłada między innymi wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej od około 6% do około 15% w stosunku do stawek przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 305) podwyższono stawki wynagrodzeń zasadniczych powyżej poziomu wynikającego ze wzrostu płacy minimalnej w celu złagodzenia skutków niepodwyższania w ostatnich latach wysokości wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, które działają w formie jednostek budżetowych.

Rozporządzenie zmieniające przenosi między innymi stanowisko inspektora ochrony radiologicznej typu R(IOR/R) oraz inspektora ochrony radiologicznej typu 3 (IOR-3) z kategorii zaszeregowania XVI do kategorii zaszeregowania XVIII. Kolejną zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie z dnia 3 marca 2016 r. jest przegrupowanie stanowisk określonych w załączniku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 954) - dalej r.w.p.j., "Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi". Dla stażysty, którego stanowisko zostało określone w części II załącznika numer 3 do r.w.p.j. ("Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi"), prawodawca przewidział XV grupę zaszeregowania. Ponadto zmian dokonano w części II załącznika nr 4 do r.w.p.j. - "Pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi", poprzez podwyższenie dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz dla kierownika: działu, oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej z 25% na 35%. Podwyższenie wysokości dodatku funkcyjnego wynika z konieczności zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w państwowej inspekcji sanitarnej w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie w dniu 25 marca 2016 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 11 marca 2016 r.