Określenie identyfikatora technicznego oferenta proponuje projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opublikowany na stronie internetowej Funduszu.

Projekt zarządzenia definiuje identyfikator techniczny oferenta, jako unikalny kod nadawany przez oddział Funduszu w chwili wpisywania nowego świadczeniodawcy do rejestru świadczeniodawców w systemie informatycznym oddziału Funduszu. Kolejną proponowaną zmianą do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 57/2013/DSOZ, jest określenie warunku dostarczenia oferty drogą pocztową. Za ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się ofertę złożoną w terminie, jeśli data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu; oraz wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

W projekcie wskazano też 3 proponowane powody pozostawienia oferty bez rozpoznania, jeżeli:

1) format oferty jest niezgodny z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących jej ankiet w danym postępowaniu;

2) oferta została złożona w innym miejscu niż określone w ogłoszeniu o postępowaniu;

3) oferta została sporządzona w innym języku niż polski lub w sposób nieczytelny.

Uwagi do projektu można przesyłać do dnia 6 lutego 2015 r. na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 23 stycznia 2015 r.