Opublikowane w dniu 25 listopada 2015 r. rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji uwzględnia technologię medyczną "Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka", która została pozytywnie zaopiniowana przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958) zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1445 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie, oprócz dodania "Przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka" do katalogu świadczeń gwarantowanych, określa kryteria kwalifikacji do udzielonego świadczenia dla poszczególnych rodzajów zastawek. Dotychczasowe warunki realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych obejmowały jedynie warunki wykonania samej procedury medycznej. Warunki pozostałych elementów hospitalizacji, które stanowiły całość kompleksowego świadczenia opieki zdrowotnej realizowanego w szpitalu nie były dotychczas określane.

Jak wskazano w uzasadnieniu wydanego już rozporządzenia, kwoty zobowiązania określone w umowach w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (zawierane z NFZ) obejmują zarówno środki przeznaczone na wykonanie świadczenia wysokospecjalistycznego pochodzące z dotacji budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia oraz środki Narodowego Funduszu Zdrowia. Określenie więc warunków realizacji dla kompleksowego świadczenia odpowiada finansowaniu w ramach jednej umowy, w całości zarówno procedury medycznej, a także pozostałych części hospitalizacji stanowiącej łącznie świadczenie opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 10 grudnia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2015 r.