Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje nowy warunek realizacji świadczenia "zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb", polegający na podniesieniu granicy wieku dzieci objętych przedmiotowym świadczeniem gwarantowanym do ukończenia 8. roku życia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1262) - dalej r.ś.g.l.s., uzupełnia również definicję "pozostałego personelu" o pielęgniarki, mając na celu uregulowanie obecnie występującego stanu faktycznego, a także zapewnienie możliwości kontynuowania przez pielęgniarki pracy w swoim zawodzie. Doprecyzowano także wymagania dotyczące personelu udzielającego świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii w części dotyczącej personelu pielęgniarskiego poprzez uwzględnienie pielęgniarek z 2-letnim doświadczeniem lub posiadających kurs kwalifikacyjny lub szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tego kursu lub szkolenia.

Ponadto rozporządzenie zmieniające powraca do regulacji dotyczącej udzielania świadczenia "rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie" obowiązującej w 2013 r. Wskazane świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonywanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13 roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego w powodu nieprawidłowego użytkowania).

Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie w dniu 15 września 2015 r., za wyjątkiem § 1 pkt 2-5 i 7 r.ś.g.l.s., które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan dnia 1 września 2015 r.