Na stronie internetowej NFZ opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. Nr 89/2014/DSS zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Nr 31/2010/DSS. Zarządzenie z 18 grudnia 2014 r. dokonuje zmiany redakcyjnej jednej z zasad zgłaszania skarg.

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 89/2014/DSS, § 7 ust. 5 zarządzenia Nr 31/2010/DSS otrzymuje brzmienie, iż w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu. Ponadto zarządzenie Nr 89/2014/DSS dokonuje także zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 31/2010/DSS.

Zarządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.