Zmienione zarządzenie z 22 grudnia 2011 roku Nr 99/2011/BK określa sposób i tryb przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia  dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie między innymi świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu medycznych czynności ratunkowych oraz świadczeń udzielanych za granicą, a także świadczeń udzielanych cudzoziemcom.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami oddział wojewódzki NFZ jest zobowiązany składać do Centrali Funduszu sprawozdania oraz  zestawienia z wykonanych i opłaconych przez oddział świadczeń opieki zdrowotnej w terminie do 14. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku niewykorzystania dotacji do 31 grudnia danego roku oddział wojewódzki zwraca niewykorzystane środki z dotacji na rachunek bankowy Centrali Funduszu w terminie do dnia 14 stycznia roku następnego. Natomiast Centrala Funduszu zwraca niewykorzystane środki z dotacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.


Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
Opracowanie: Ewelina Wójcik