Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Nr 14/2015/DGL wprowadza między innymi zasadę, iż w przypadku leczenia beksarotenem ziarninika grzybiastego lub zespołu Sezary'ego strategię postępowania wobec każdego pacjenta zarówno z wczesnym, jak i zaawansowanym chłoniakiem pierwotnie skórnym, ustala się w ramach wielospecjalistycznej konsultacji dermatologicznej, hematologicznej lub onkologicznej. Jeżeli decyzja podjęta przez lekarzy przeprowadzających konsultacje wskazuje na możliwość leczenia w oddziale dermatologicznym, dalsze postępowanie powinno być prowadzone we współpracy z oddziałem hematologii lub onkologii. W pozostałych przypadkach leczenie powinno być prowadzone w oddziale hematologicznym lub onkologicznym. Procedury w zakresie chłoniaków pierwotnie skórnych T- i B-komórkowych w stadiach zaawansowanych (obecność nacieków, guzów, erytrodermii) mogą być realizowane w oddziale dermatologicznym, po uprzedniej wielospecjalistycznej ocenie chorego z udziałem hematologa lub onkologa, ewentualnie z oceną patomorfologiczną. Ponadto zarządzenie Nr 14/2015/DGL dodaje do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Nr 27/2012/DGL programy lekowe „Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R62.9)”, „Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej”, czy program „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”. Zarządzenie Nr 14/2015/DGL wprowadza również zmiany do katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych, katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych oraz wykazu programów zdrowotnych (lekowych).

Wydanie zarządzenia Nr 14/2015/DGL wynika z konieczności dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ. poz. 80).

Zarządzenie Nr 14/2015/DGL weszło w życie w dniu 12 marca 2015 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 12 marca 2015 r.

ID produktu: 40301126 Rok wydania: 2014
Autor: Jakub Adamski,Krzysztof Urban,Ewa Warmińska
Tytuł: Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz>>>