Rezygnacja z publikacji pełnej treści ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest jedną ze zmian, które wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania oferty i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980) reguluje tryb pracy komisji konkursowej w celu postępowania zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powoływanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wskazany akt normatywny określa również skład komisji konkursowej, organizację posiedzeń, sposób powoływania zespołów czy przebieg pracy komisji. Dotychczas regulamin pracy komisji konkursowej ustanawiany był uchwałą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odstąpienie od papierowej publikacji ogłoszeń o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale Funduszu spowodowane jest zbędnymi nakładami pracy oraz kosztami jakie musi ponosić NFZ. Dotychczas każde postępowanie ogłaszane było na internetowych portalach publicznych udostępnianych przez Fundusz, wobec czego uzasadnione jest wyłączenie przepisu, który obliguje oddziały funduszu do papierowych publikacji.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania oferty i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy dokonuje również zmiany w zakresie treści ogłoszenia o postępowaniu. Oprócz obecnych danych w ogłoszeniu zawarty będzie obszar terytorialny, dla którego jest ono prowadzone, a także maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po zakończeniu tego postępowania.

W zakresie sposobu składania ofert, oferenci będą zobligowani do wyraźnego oznaczania na przekazywanych kopertach i paczkach informacji o jej zawartości, dodatkowo podając kod postępowania. W odniesieniu do przekazywania ofert drogą pocztową wprowadzono zasadę, iż uważa się ją za złożoną w terminie, jeśli data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określonych w ogłoszeniu oraz wpłynie ona do oddziału nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert. Aby zapewnić właściwy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz by skrócić czas trwania postępowań, rozporządzenie wprowadza możliwość doręczania oferentowi oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez zachowania wymogów dotyczących bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 262 z późn. zm.), jeżeli oferent wyrazi zgodę na doręczenie pism w postępowaniu za pomocą tych środków, wskaże adres poczty elektronicznej, a doręczający uzyska niezwłocznie potwierdzenie doręczenie pisma na wskazany adres.

Zmiany w zakresie powoływania, zadań oraz trybu pracy komisji dotyczą między innymi zwiększenia składu komisji konkursowej, w skład której wchodzić będzie co najmniej 5 pracowników oddziału wojewódzkiego oddziału Funduszu. Rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania oferty i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy zawiera przepisy regulujące sposób postępowania w przypadku, gdy w stosunku do złożonej oferty istnieje podejrzenie zaproponowania rażąco niskiej ceny. Świadczeniodawca, który zaproponował rażąco niską cenę, będzie zobowiązany na wniosek komisji do złożenia wyjaśnień w zakresie ekonomiczności metody wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Komisja dokonując oceny ceny, będzie brała pod uwagę takie elementy jak ekonomiczność metody realizacji umowy i przyjętych rozwiązań organizacyjnych, wpływ pomocy publicznej, a także wyjątkowo sprzyjające warunki, którymi dysponuje świadczeniodawca. W stosunku do nowych oferentów oraz oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania, lub z którymi rozwiązano uprzednią umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, komisja ma obowiązek przeprowadzić ich weryfikację.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania oferty i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy weszło w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2015 r.