Na stronie internetowej NFZ opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 88/2014/DSOZ z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne Nr 89/2013/DSOZ. Zarządzenie dokonuje między innymi zmiany we wzorze umowy o udzielanie świadczeń - leczenie szpitalne.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ, §2 ust. 1 załącznika nr 2a do zarządzenia 89/2013/DSOZ otrzymuje brzmienie, iż świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń udzielane są:

1) przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby" oraz załączniku nr 6 do umowy "Harmonogram dodatkowy - zasoby";

2) zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby" oraz w załączniku nr 6 do umowy "Harmonogram dodatkowy - zasoby".

Ponadto zarządzenie zmieniające wprowadza zasadę, iż do ustalania kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na pierwszy okres rozliczeniowy następujący po dniu 31 grudnia 2014 r., dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR lub IP nie stosuje się § 18 zarządzenia nr 89/2013/DSOZ. Paragraf 18 zarządzenia 89/2013/DSOZ stanowi, iż kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w SOR albo IP, dokonuje się z uwzględnieniem potencjału wykonawczego, rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, możliwości diagnostyczno-terapeutyczne oraz liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych pomocy doraźnej.

Zarządzenie Nr 88/2014/DSOZ weszło w życie w dniu 19 grudnia 2014 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.