Zarządzenie ma na celu poprawę jakości świadczeń udzielanych dzieciom, zwiększenie możliwości przeprowadzenia koniecznych badań diagnostycznych, jak również poprawę warunków realizacji transportu sanitarnego w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi. Wprowadzone zostały też zapisy których celem jest poprawa dostępności do świadczeniodawców nocnej i świątecznej opieki.

Zgodnie z przyjętą regułą realizacja przedmiotowych świadczeń polegać będzie na zagwarantowaniu przez świadczeniodawcę gotowości, a więc odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych pozwalających na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, do udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego. W zarządzeniu zaznaczono, że nie spełnia warunków zapewnienia gotowości taka organizacja udzielania świadczeń, w której zasoby kadrowe oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie pozostają w gotowości poza miejscem udzielania świadczeń.

Postępowanie konkursowe bądź rokowania mają na celu wyłonienie tylko jednego świadczeniodawcy jednakże normodawca dopuszcza w projekcie, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń, możliwość organizowania dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów, pod tym warunkiem, że dodatkowe miejsca zostaną zgłoszone już na etapie składania oferty.

Ponadto nowe przepisy dokonują znaczącego przeorganizowania dotychczasowych warunków dodatkowo ocenianych, wprowadza odrębną regulację dotyczącą sposobu prowadzenia dokumentacji zbiorczej udzielanych świadczeń oraz co istotne wskazuje iż dokumentacja ta ma być prowadzona i dostępna w miejscu udzielania świadczeń, zaś preferowane będzie i dodatkowo oceniane posiadanie i wykorzystywanie w procesie udzielania świadczeń rejestratora rozmów telefonicznych, z zapewnieniem archiwizacji nagrań przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania tj. 23 kwietnia 2013 r., z zastrzeżeniem, że przepisy zarządzenia stosowane będą do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne, począwszy od postępowań, w wyniku których zawarte umowy, będą miały termin obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl