Nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ z 17 września 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 60/2014/DSOZ wprowadza zapis dotyczący tego, że wspomniany certyfikat jest wydawany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej.

Ponadto zarządzenie Nr 60/2014/DSOZ wprowadza zapis, iż kryterium certyfikatu zarządzania jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania:
- jest wydany w zakresie systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń;
- posiadana akredytacja obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych wyżej; odpowiadającym poszczególnych zakresom świadczeń wynikającym z załącznika nr do zarządzenia Nr 60/2014/DSOZ, a także jest wydana w zakresie usług medycznych z branży zdrowie i opieka społeczna zgodnie z kodem 38 EA w przypadku ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001 oraz w kategorii G katering zgodnie z ISO/TS 22003 w przypadku ISO 22000.

Opracowanie: Jacek Tkacz