Zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na  leczenie szpitalne Nr 78/2015/DSM, świadczeniem w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) jest świadczenie opieki zdrowotnej polegające na szpitalnej wstępnej diagnostyce oraz leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Świadczeniem w szpitalnej izbie przyjęć jest natomiast świadczenie opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej pomocy doraźnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 78/2015/DSM finansowanie świadczeń udzielanych w SOR odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego, którego wysokość stanowi suma trzech składowych: stawki bazowej, składowej ryczałtu za strukturę, składowej ryczałtu za funkcję. Stawka bazowa jest określana przez dyrektora oddziału Funduszu w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 178).

Czytaj: Ryczałt płacony przez NFZ na działalność SOR-u nie pokrywa wszystkich wydatków>>>

Składka ryczałtu za strukturę natomiast stanowi iloczyn dobowej wartości stawki bazowej dla SOR i wskaźnika (%) spełnionych dodatkowych warunków (zarówno organizacyjnych i kadrowych), określonych na podstawie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 5c do zarządzenia nr 78/2015/DSM.

Zgodnie z zarządzeniem, składowa ryczałtu za funkcję określana jest według wzoru określonego w zarządzeniu, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 78/2015/DSM oraz wag poszczególnych kategorii.

Finansowanie świadczeń udzielanych w IP odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi suma trzech składowych: stawki bazowej, wskaźnika dostępu i składowej ryczałtu za funkcję.

Zarządzenie Nr 78/2015/DSM weszło w życie 24 listopada 2015 roku, za wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.