Zmiany dla pacjentów onkologicznych
\\

Opublikowana w dniu 28 sierpnia 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zaliczana do tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego, ma podnieść standardy opieki na pacjentami onkologicznymi oraz polepszyć zarządzanie listami oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pacjenci onkologiczni będą mogli zgłaszać się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który określi, czy wizyta u specjalisty jest konieczna. Lekarz POZ, po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu oraz po dokonaniu oceny dolegliwości pacjenta, zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli u pacjenta zostanie stwierdzone podejrzenie wystąpienia nowotworu złośliwego, pacjent otrzyma karę diagnostyki i leczenia onkologicznego i zostanie skierowany do onkologa, bądź innego specjalisty. Wskazana karta będzie własnością pacjenta i da mu możliwość zapisu na odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. W odniesieniu do list oczekujących nowa ustawa wprowadza zmianę polegającą na rozszerzeniu obecnie obowiązującego zakazu dotyczącego wpisywania się na więcej niż jedną listę na podstawie skierowania, bądź na listę dotyczącą świadczeń udzielanych bez skierowania. Świadczeniobiorcy mają być informowani o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie w celu uzyskania świadczenia, będzie skutkowało skreśleniem z listy oczekujących. Dodatkowo, lekarz znając stan pacjenta, będzie mógł bez dokonania jego osobistego badania wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez nową ustawę, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz członkowie Rady Funduszu będą powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., za wyjątkiem kilku przepisów, które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.