Zarządzenie wprowadza zmianę w rozliczaniu świadczeń w postaci dodatkowej konstrukcji przejściowej rozliczenia za zgodą płatnika.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku  do 31 marca 2014 roku rozliczanie świadczenia, którego koszt przekracza wartość 5 000 zł i co najmniej trzykrotność wartości punktowej grupy określonej dla typu umowy hospitalizacja, albo świadczenia właściwego ze względu na rozliczenie, po uprzednim zsumowaniu z dodatkowymi osobodniami ponad ryczałt finansowany grupą, świadczeniami rozliczanymi według skali TISS -28 albo TISS - 28 dla dzieci, świadczeniami do sumowania o ile znalazły zastosowanie w danym przypadku, może odbywać się poprzez produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001363 - Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia na  zasadach określonych w § 22 ust. 2-5..

Przepisy zarządzenia weszły w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

www.nfz.gov.pl