Obecnie trwają prace nad zmianami do ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Czy pojawi się możliwość zniesienia górnej granicy wieku 70 lat dla kierownika apteki?
Kiedy ewentualna zmiana przepisów wejdzie w życie?

Zgodnie z poprzednim projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.; dalej jako: u.p.f.) zniesiony miał być limit wieku na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej oraz za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Jakie będzie ostateczne brzmienie przepisów, okaże się nie wcześniej niż za 6-10 miesięcy, po uchwaleniu nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne przez Sejm. W uzasadnieniu odpowiedzi zacytowano fragment projektu nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne, odnoszący się do art. 88 ust. 2, 3 i 5 u.p.f.
"2b. Kierownikiem apteki, o której mowa w art. 93, może być farmaceuta, który nie przekroczył 65 roku życia i ma ca najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3- letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji szpitalnej.";
"3. Na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej, wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wyrazić zgodę na pełnienie funkcji kierownika apteki przez farmaceutę, który ukończył 65 lat.";
"5) nabywanie produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub podmiotów, o których mowa w art. 65 ust. 1b, oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96".

Uwagi
Aktualnie prowadzone prace nad nowelizacją ustawy - Prawo farmaceutyczne znajdują się w początkowej fazie. Brak jest jeszcze formalnego projektu nowelizacji ustawy, a przytoczony powyżej przepis z poprzedniego projektu może znaleźć się w obecnej wersji projektu nowelizacji, ale również może być pominięty. Na tym etapie, w mojej ocenie, warto mieć świadomość wcześniejszych propozycji ustawowych, ale również można się spodziewać, że ostateczne zapisy, które znajdą się w nowelizacji mogą być bardzo różne.

Mariusz Kondrat