Efekty są bardzo dobre i motywują do dalszych działań – przekonuje dyrektor placówki Dariusz Jorg. Jak mówi, projekt realizowany od stycznia 2010 do czerwca 2012 roku, a proponowane zmiany udało się wdrożyć z sukcesem.


WKP: Jakie były główne założenia projektu "Rozszerzenie oferty
świadczeń medycznych, pozyskanie środków finansowych oraz wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań zarządczych..."

Dariusz Jorg: Główne założenia projektu obejmowały wprowadzenie takich zmian w funkcjonowaniu szpitala oraz zarządzaniu jego finansami, by pozwoliło to na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz rozszerzenie ich zakresu. Działania podjęto w kilku obszarach: redukcja kosztów, zwiększenie dochodów, inwestycje (budowlane oraz w sprzęt medyczny), zagospodarowanie dodatkowych powierzchni pod nową działalność medyczną, pozyskiwanie funduszy z zewnątrz.

WKP: Jak ocenia pan rezultaty wprowadzenia projektu, czy
nastąpią dalsze kroki jako kolejne etapy lub projekt zostanie rozszerzony?
DJ
: Najważniejszym elementem było wprowadzenie nowych standardów zarządzania finansami szpitala, podniesienie efektywności działania placówki w dziedzinie ochrony zdrowia, podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych. I w tych aspektach projekt został zamknięty. Spektakularny wzrost zysków szpitala, zmiana z placówki monospecjalistycznej w jednostkę oferującą szeroki zakres usług medycznych na bardzo wysokim poziomie jest niewątpliwie powodem do dumy. Jest to także mobilizacja do dalszych działań: uzyskania jeszcze lepszego wyniku finansowego, wzrostu konkurencyjności na rynku medycznym i możliwość jeszcze skuteczniejszej pomocy pacjentom. Projekt opracowywał zespół pracowników pod kierunkiem Dyrektora Szpitala.

WKP: Co zainspirowało Państwa do opracowania tego projektu. Czy jakieś konkretne bolączki placówki, czy przede wszystkim chęć rozwoju i poprawy osiągnięć finansowych?
DJ
: Przed wdrożeniem niezbędnych zmian mieliśmy wiele problemów m.in.: zbyt
wysokie koszty prowadzenia działalności pozamedycznej w szpitalu, zbyt
wysokie koszty działalności medycznej, niewykorzystane powierzchnie w
placówce, brak funkcjonalnej, centralnej rejestracji dla pacjentów oraz zbyt
małą izba przyjęć. Dziś można powiedzieć, że szpital przeszedł ogromną
przemianę i, co najważniejsze, widać wyraźnie, że na lepsze.
Szerokie spectrum działań oznaczało konieczność podjęcia wielu
skomplikowanych decyzji jednocześnie, ale, mając na uwadze rezultaty
projektu, były one niezbędne. Kompleksowa realizacja tego ambitnego zadania pozwoliła na podwyższenie standardów opieki medycznej w wielospecjalistycznym już szpitalu.