W związku ze zmianą struktury społeczeństwa, wydłużeniem życia i pojawieniem się przewlekłych chorób cywilizacyjnych w Europie trwa transformacja służby zdrowia. Służba zdrowia, aby mogła świadczyć wydajne i zrównoważone usługi w nowych warunkach powinna korzystać z nowoczesnych zintegrowanych rozwiązań IT.

Podczas Europejskiego Kongresu Medycznego, który odbył się w Gdańsku w dniach 25-27 czerwca rozmawiano na temat kluczowych rozwiązań IT w ochronie zdrowia, które wpływają na poprawę dostępności, jakości, efektywności i bezpieczeństwa opieki, a także tworzą nową skoordynowaną opiekę. Obecnie zmiany w zakresie zdrowia zachodzą w ramach jednego pokolenia, a nie na przestrzeni kilku pokoleń jak było dotychczas. Wymaga to nowego, innowacyjnego podejścia.

Adam Matej, który kieruje IBM Global Digital Hospital Initiative wyjaśniał, iż nowa zintegrowana opieka musi balansować między potrzebami indywidualnymi a społecznymi. System musi połączyć wiele niezależnych podmiotów - lekarzy pierwszego kontaktu, opiekę specjalistyczną, ale również rehabilitację, opiekę farmaceutyczną oraz opiekę nad pacjentem w domu.

Z europejskiego doświadczenia wynika, że w stworzeniu zintegrowanych systemów kluczowe jest grupowanie społeczeństwa według tzw. grup ryzyk (risk profiles). Następnie należy organizować zarówno działania prewencyjne jak i dotyczące późniejszej opieki, a także zdawać sobie sprawę ze złożoności procesów wpływających na zdrowie (helthcare value chain). Podstawą jest plan działania, identyfikacja ryzyk, wskazanie celów i środków komunikacji oraz znajomość spodziewanych trudności.

Wśród europejskich rozwiązań zintegrowanej opieki medycznej należy wymienić duńskie rozwiązanie DiaLog Shared Care, który zapewnia pacjentom dostęp do wyników badań oraz umożliwia kontrakt z lekarzem oraz hiszpański system pilotażowy "Catalan government ehealth strategy derveloped for 2011-2015".

Polskie podejście do tematu przedstawiła Pani Agnieszka Kister (zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, Departament eZdrowie). Obecnie trwają prace dostosowawcze nad większością przepisów z szeroko pojętego prawa ochrony zdrowia w celu wprowadzenia elementów informatyzacji. Ministerstwo finalizuje budowanie platformy P1 będącej Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jest to jeden z największych projektów w Europie w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Platforma umożliwi organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. System składa się z systemu informacji medycznej, systemów dziedzinowych, które mają pomóc w reformach systemu oraz z rejestrów medycznych. Platforma umożliwi wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-zleceń. Na platformie powstanie również Indywidualne Konto Pacjenta, które zapewni dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, historii leczenia, kalendarza wizyt, danych ratunkowych, a także umożliwi mailowe kontaktowanie się z lekarzem.

Największymi wyzwaniami dla Ministerstwa Zdrowia przy wprowadzaniu Platformy jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, interoperacyjności (na poziomie krajowym oraz UE), inwestycje w infrastrukturę IT (możliwe są opcje własnego serwerowania np. w szpitalach lub korzystania z outsourcingu EFSI). Wśród najważniejszych zadań przy wprowadzaniu systemu jest zapewnienie wysokiego poziomu akceptacji wśród użytkowników.

Zintegrowany system IT to niewątpliwe korzyści zarówno dla pacjentów, kadry medycznej oraz samego Ministerstwa w postaci łatwego dostępu i realizacji, przejrzystości procesu, braku fałszerstw i zebraniu wiarygodnych informacji statystycznych.

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo stawia sobie za cel przede wszystkim wdrożyć system, wyciągnąć pierwsze wnioski z jego funkcjonowania oraz rozwijać system w dalszych etapach.

Ewelina Wójcik

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK