Jakie zabiegi diagnostyczne i lecznicze wykonywane w szpitalu, wymagają osobnej, świadomej zgody pacjenta lub opiekuna prawnego?
Każdy zabieg diagnostyczny i leczniczy wykonany w szpitalu wymaga osobnej zgody pacjenta lub opiekuna prawnego. Zgoda pacjenta zawsze musi być zgodą poinformowaną.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857; dalej jako: u.z.l.l.d.), lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Różna jest jednak forma wyrażania zgody. Ustawodawca uzależnił formę wyrażania zgody od rodzaju świadczenia zdrowotnego, na które zgoda jest udzielana. W przypadku zabiegów operacyjnych albo metod leczenia lub diagnostyki stwarzających stan podwyższonego ryzyka - zgodę wyraża się w formie pisemnej, natomiast w przypadku pozostałych badań i zabiegów - zgodę wyraża się w formie dorozumianej (art. 32 u.z.l.l.d.). Pacjent wyraża zgodę dorozumianą przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym czynnościom medycznym np. podanie ręki w celu pobrania krwi, przygotowanie się do badania. Obowiązek udzielania pacjentowi lub opiekunowi prawnemu przystępnej informacji, w zakresie pozwalającej ma wyrażenie świadomej zgody wynika z art. 31 u.z.l.l.d.