Obowiązkiem szpitala jest zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed zniszczeniem albo dostępem osób nieupoważnionych.
Zakład opieki zdrowotnej musi zabezpieczyć dokumentację medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą albo dostępem osób nieupoważnionych. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, będzie odpowiadać za naruszenie prawa.
Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska, „zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku likwidacji indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej dokumentacja medyczna powinna być przekazana organowi prowadzącemu rejestr ZOZ, czyli wojewodzie, który jest zobowiązany do zabezpieczenia dokumentacji medycznej. Jeżeli natomiast zadania likwidowanej placówki przejmuje inna, to „do niej trafia dokumentacja pacjentów”.
Jeśli chodzi o obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji przez świadczeniodawcę, to wynosi on 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Są jednak wyjątki. Dokumentacja chorego, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez 30 lat, zdjęcia rentgenowskie – przez 10 lat, a skierowania na badania lub zlecenia lekarskie – przez 5 lat. Dokumentacja medyczna dzieci do drugiego roku życia musi być przechowywana przez 22 lata. Jak twierdzi RPP, „dopiero po upływie tych okresów można zniszczyć dokumentację, jednak zawsze w taki sposób, by nie można było na jej podstawie zidentyfikować pacjenta, którego dotyczyła.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r.

Data publikacji: 21 marca 2011 r.