Zakupy leków dokonywane przez dom pomocy społecznej w imieniu i na rachunek jego pensjonariuszy, w przypadku, gdy obowiązek dokonywania dopłat do tych leków przez dom pomocy społecznej wynika z odrębnych przepisów prawa, nie stanowi w takich okolicznościach zamówienia publicznego i nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Natomiast, jeżeli zakup leków następuje w imieniu i na rachunek domu pomocy społecznej bez względu na okoliczność, że zakup ten jest przeznaczony na rzecz pensjonariuszy domu pomocy społecznej, wówczas kupującym jest dom pomocy społecznej działający w tych okolicznościach jako zamawiający na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Jeżeli wartość dokonywanego zakupu przekroczy 14.000 euro, wówczas powstaje obowiązek stosowania p.z.p., niezależnie od tego, czy zakupione przez dom pomocy społecznej leki zostaną następnie przekazane pensjonariuszom domu pomocy społecznej za pełną czy za częściową odpłatnością.

Obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przez dom pomocy społecznej w przypadku udzielenia zamówienia na dostawę leków nie zachodzi zatem w sytuacji, gdy zawierana umowa ma charakter nieodpłatny, tzn. w przypadku leków wydawanych bezpłatnie na podstawie recept (refundowanych w całości). Natomiast, w przypadku dokonywania zamówienia na leki na podstawie recept refundowanych w części, można mówić o zamówieniu publicznym jedynie w przypadku, gdy wartość kwoty przeznaczonej na zakup leków przez zamawiającego w odniesieniu do jednego zamówienia jest równa bądź wyższa niż równowartość 14.000 euro. W przeciwnym wypadku zamówienie takie podlega wyłączeniu spod obowiązku stosowania p.z.p.

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zakupu leków dla pensjonariuszy domu pomocy społecznej (LEX nr 162735).

Źródło: Informator UZP Nr 1/2013, www.uzp.gov.pl