W systemie tym w przypadku wystąpienia komplikacji w trakcie leczenia pacjenta czy interwencji medycznej możliwa jest zmiana płatności za ustaloną wcześniej kwotę. 

„Uważa się, że DRG/JGP jest jedynym systemem pozwalającym na skuteczną eliminację nieprawidłowości po stronie świadczeniodawców. Jego wadą jest natomiast konieczność dokładnego dokumentowania każdego działania, co zwiększa nakłady na administrację. Jednak nie mniej ważne okazują się cele pozafinansowe, takie jak zwiększenie przejrzystości funkcjonowania szpitali, wzrost ich aktywności i efektywności w obsłudze pacjenta oraz próby stworzenia rynku usług medycznych” -  wyjaśnia autorka. 

Jeden z rozdziałów tej publikacji przedstawia  historię powstania tej koncepcji, przyczyny i proces jej wdrażania w wybranych krajach. Zawarto tutaj również omówienie wpływu wdrożenia DRG na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika oraz prezentację propozycji analitycznego rozwiązania problemu wynikającego z pobytu pacjenta w szpitalu dłuższego, niż wynikało to z przyjętych norm, czyli „płatności odstających od normy”. Opisane procedury określają próg długości pobytu w szpitalu, ograniczający osiągnięcie przez pacjenta korzyści. „W większości systemów DRG próg ten zwiększa się wraz z odchyleniem standardowym rozkładu długości pobytu pacjenta w szpitalu. Rozwiązanie to przypomina umowę ubezpieczenia z udziałem własnym – szpital ubezpiecza tylko część pobytu, do określonego progu” – czytamy we wprowadzeniu.

Poza tym publikacja omawia zagadnienia związane z transformacją współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach, wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdrowia, makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce, partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia, oursourcing jako metodę pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz koszyk świadczeń gwarantowanych.

Autorka podkreśla, że nasilanie się negatywnych zjawisk, w tym nierówności w dostępie do nowoczesnych usług medycznych, powoduje, iż wszelkie działania podejmowane przez ekonomistów zdrowia zmierzają do poszukiwania racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia przez propozycje i aplikacje efektywnych mechanizmów płatności za zrealizowane świadczenia medyczne. „Niezależnie od organizacji systemu zdrowia wprowadzony przez decydentów mechanizm rozliczeń finansowych między płatnikiem a świadczeniodawcami stanowi silny bodziec dla podmiotów leczniczych działających w systemie oraz jest jednym z najważniejszych elementów uwzględnianych w strategicznym zarządzaniu sektorem zdrowia” – czytamy w publikacji.

Książka przeznaczona jest w szczególności dla decydentów w zakresie polityki: finansowej, ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej, a także menedżerów ochrony zdrowia oraz studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, nauk o zdrowiu, polityki społecznej i finansów publicznych.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo

O redaktorze naukowym

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka - jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego i kierownikiem Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Katedry Ekonometrii i Statystyki Politechniki Częstochowskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonomii, ekonometrii i statystyki; była promotorem kilkunastu prac doktorskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zastosowań metod ilościowych w naukach społeczno-ekonomicznych. Jest specjalistką z zakresu ekonometrii ochrony zdrowia oraz ekonomiki zdrowia i autorką wielu publikacji i ekspertyz z zakresu statystyki i ekonometrii, ekonometrii zdrowia oraz ekonomiki zdrowia.

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome