Wybrano realizatorów zadania „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”
\\

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt. „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.

Wśród ofert spełniających warunki formalne znajdują się placówki m. in. z: Krakowa, Katowic, Wrocławia, Łodzi, Poznania i Warszawy.

Jeśli chodzi o podmioty nie spełniające warunków formalnych, są to:

- SP Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin – z powodu braku płyty CD;

- Swissmed Centrum Zdrowia S.A., ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk – z powodu braku umocowania do podpisywania i stwierdzenia za zgodność z oryginałem;

- SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – z powodu brak umocowania do podpisywania części oferty.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7- dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres Ministerstwa Zdrowia. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 11czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 11 czerwca 2012 r.