Wojewoda poddał w wątpliwość legalność uchwały rady miasta dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Organ nadzoru zrzucił radzie miasta brak uprawnień do podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego. W ocenie wojewody skoro zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) do zadań wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, to właśnie wójt jest właściwy do przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szpitala.

WSA rozpatrujący sprawę przyznał rację wojewodzie. Z treści art. 49 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) wynika, że ustawodawca wiąże procedurę konkursową ściśle z nawiązaniem stosunku pracy lub zawarciem umowy cywilnoprawnej, przypisując te uprawnienia podmiotowi tworzącemu. Zatem organem właściwym do ogłoszenia konkursu będzie ten organ, który posiada kompetencje do nawiązania stosunku pracy lub zawiera umowę cywilnoprawną. Nie ulega wątpliwości, że takimi kompetencjami nie dysponuje rada gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kierownik urzędu, czyli wójt gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

WSA uznał, że samodzielny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowi gminną jednostkę organizacyjną, zaś wójt (burmistrz, prezydent miasta) dysponuje uprawnieniami z zakresu zwierzchnictwa służbowego wobec kierowników takich jednostek organizacyjnych. Przyjęcie, że postępowanie konkursowe na stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podmiotu leczniczego przeprowadza rada gminy, a zwierzchnictwo służbowe sprawuje następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) powoduje brak spójności i stanowi niezrozumiały wyłom w tradycyjnym podziale zadań miedzy organami gminy – uznał WSA.

WSA uznał zatem, iż organem właściwym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego zastępcy jest wójt a nie rada miasta.