Kara ta została nałożona na szpital za niepodjęcie działań niezbędnych do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz za niepodjęcie działań mających na celu usunięcie skutków tych naruszeń, które Rzecznik nakazał w decyzji z 21 kwietnia 2016 roku.

Decyzja Rzecznika dotyczyła między innymi takich praktyk stosowanych przez szpital jak brak indywidualnych programów terapeutycznych, pozbawienie nowo przyjętych pacjentów udziału w terapii grupowej, brak organizowania pacjentom wyjść poza budynek, brak stałej obsady personalnej izby przyjęć, brak zapewniania pacjentom hospitalizowanym dostępu do świadczeń stomatologicznych, brak spełnienia wymogu dotyczącego dostępu do łóżek pacjentów z trzech stron czy brak zapewniania pacjentom odpowiednich warunków w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 [-DOKUMENT_HTML-]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że art. 68 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowi iż Rzecznik ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej na podmiot leczniczy, w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. 

Sąd poparł argumenty Rzecznika i podkreślił, że w świetle zebranego materiału dowodowego, nałożona kara pieniężna jest adekwatna do ustalonego stanu faktycznego sprawy. Sąd zwrócił również uwagę na ilość oraz ciężar gatunkowy naruszonych przez podmiot leczniczy praw pacjenta. Wyrok nie jest prawomocny.

7 lutego 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2697/16) oddalający skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uznającej stosowanie przez ten podmiot praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjenta.

Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]