Termin ten wynika z ustawy, która określa, że samorządy mają na to 5 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, a zatem termin ten upływa 1 października 2017. Jest to jednak dzień wolny od pracy, dlatego samorządy mogą składać wnioski do 2 października 2017.

Każdy samorząd musi również złożyć oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Oświadczenie pozwoli uniknąć sytuacji, w której środki publiczne na wyposażenie gabinetu, służyłyby udzielaniu świadczeń ze środków prywatnych.

Z przepisów wynika, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole może prowadzić podmiot wykonujący działalność leczniczą, który udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ lub finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która prowadzi szkołę.

Resort zdrowia podkreśla w komunikacie na swojej stronie, że wszystkie podmioty odpowiedzialne za zapewnienie uczniom dostępu do takich świadczeń, w tym również NFZ, powinny dołożyć starań, aby w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej świadczeń udzielała pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Wnioskowane środki z budżetu państwa, które są przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, należy sklasyfikować jako dotację dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Podstawa prawna to ustawa z 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. poz. 1774) oraz ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

 

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]