NIK przeprowadziła w roku 2013 w Wielkopolskim Oddziale NFZ kontrole w zakresie kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji zadań dotyczących „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” oraz dostępności i finansowanie rehabilitacji leczniczej.

W zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej  NIK wydał ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, które dotyczyły w szczególności prowadzenia negocjacji ze świadczeniodawcami, w tym nieustalenia kryteriów stosowanych przy formułowaniu propozycji Oddziału w zakresie liczby i wartości świadczeń, nierzetelnego dokumentowania procesu negocjacji z oferentami, czyli niezamieszczania w dokumentacji postępowań uzasadnień propozycji NFZ w zakresie liczby i wartości świadczeń.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące weryfikacji ofert w zakresie przedstawianych przez świadczeniodawców informacji o wynikach kontroli NFZ. Rozstrzygnięcie postępowań w terminach krótszych niż siedem dni od daty odrzucenia oferty uniemożliwiło świadczeniodawcom skorzystanie z niektórych środków odwoławczych. NIK zauważa jednocześnie, że konieczność przeprowadzenia konkursów w krótkim czasie wynikała z późnego ogłoszenia postępowań, ze względu na zmiany obowiązujących przepisów.

NIK wnioskowała o zapewnienie stosowania wobec oferentów jednolitych kryteriów przy formułowaniu propozycji odnośnie liczby i wartości świadczeń opieki zdrowotnej w toku procesu negocjacyjnego, dokumentowanie postępowań o zawarcie umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi procedurami, w szczególności w zakresie wskazywania uzasadnień propozycji Oddziału odnoszącej się do liczby i wartości świadczeń, podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania świadczeniodawcom możliwości złożenia w ustawowym terminie protestów na czynności w toku postępowania o zawarcie umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, bieżącą aktualizację publikowanych przez Oddział danych o liczbie osób oczekujących na realizację świadczeń, rzetelną weryfikację ofert składanych w toku postępowań o zawarcie umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie deklarowanych wyników kontroli NFZ.

NIK pozytywnie oceniła zawieranie umów w latach 2009-2013 w celu realizacji świadczeń ujętych w profilaktycznych programach zdrowotnych dotyczących raka szyjki macicy i raka piersi.

NIK wniosła też o stosowanie się do wytycznych prezesa NFZ w zakresie sposobu i trybu regulowania zobowiązań z tytułu nadwykonań.

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązał się do stosowania wytycznych prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane ponad pierwotny limit określony w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W szczególności Oddział zobowiązał się do przestrzegania zobowiązań w przedmiocie kolejności opłacania świadczeń zdrowotnych, w tym z uwzględnieniem świadczeń nielimitowanych oraz ratujących życie, konieczności wydawania zarządzeń normujących zapłatę za świadczenia ponadlimitowe, powoływania zespołu do spraw opracowania zasad dokonywania płatności oraz poprzedzania zapłaty za świadczenia ponadlimitowe składanymi powództwami lub wnioskami.

Ponadto zastępca dyrektora ds. medycznych, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych oraz zastępca dyrektora ds. służb mundurowych, a także wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie dokonywania zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane ponad pierwotny limit określony w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pouczeni zostali o konieczności dokonywania szczegółowych analiz w zakresie dokonywanych zmian finansowych, ich uzasadniania, a nade wszystko dokumentowania każdej dokonanej czynności.
W zakresie dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej NIK wydała ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Instytucje zewnętrzne w 2013 roku przeprowadziły w jednostkach Funduszu 63 kontrole. Większość postępowań została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (32), ponadto kontrolę przeprowadziły: Ministerstwo Zdrowia (12); Archiwum Państwowe (5), Państwowa Inspekcja Pracy (4); Wojewoda (4); Zakład Ubezpieczeń Społecznych (4) oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2). Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 1.

Najwięcej kontroli przeprowadzono w Centrali Funduszu (9) oraz w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim (7). W oddziałach Małopolskim i Podkarpackim natomiast przeprowadzono po 1 kontroli.