Na konsultantów zostaną nałożone też dodatkowe obowiązki.
Kandydaci na konsultantów w ochronie zdrowia będą zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego możliwego konfliktu interesów, a także aktualizowania informacji w trakcie pełnienia funkcji. Ma to wpłynąć między innymi na zapewnienie bezstronności i niezależności konsultantów. Kolejną zmianą jest fakultatywność wystąpienia Ministra Zdrowia do towarzystw naukowych, celem przedstawienia odpowiedniego kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego, a także możliwość skierowania tegoż wystąpienia do samorządów zawodowych. Obowiązkiem konsultanta w ochronie zdrowia będzie powoływanie posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich nie rzadziej niż raz na pół roku. Ponadto konsultanci krajowi zyskali uprawnienie do wydawania polecenia wykonania wskazanego zadania konsultantowi wojewódzkiemu, jednocześnie określając termin jego wykonania. W przypadku wystąpienia czasowej przeszkody, która będzie uniemożliwiać wykonania zadania, konsultanci będą mogli wyznaczać swojego zastępcę.

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1135) wejdzie w życie w dniu 11 września 2014 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,