Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz określenie wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych to zmiany wprowadzone do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które weszły w życie 12 grudnia 2015 roku.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez dany podmiot.

W związku z rozszerzeniem pojęcia definicji elektronicznej dokumentacji medycznej w ustawie z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636 z późn. zm.) - dalej u.s.i.o.z., zaszła konieczność rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p., osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby, wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych, są uprawnione do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25 u.p.p., w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu.

Osoby upoważnione przez administratora danych, o których mowa w art. 25 ust. 2 u.p.p., są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta. Zgodnie z art. 25 ust. 4 u.p.p., podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane.

Realizacja umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 4 u.p.p., jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją umowy, o której mowa w art. 24 ust. 4 u.p.p. Podmiot ten jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.


Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, który powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, dodano zapis, zgodnie z którym udostępnianie dokumentacji za pośrednictwem SIM następuje na zasadach określonych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Cena za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Kolejną zmianą wprowadzoną do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest zapis dotyczący udostępniania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 30a u.p.p. dokumentacja jest w tym przypadku przechowywana i udostępniana:

1) w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 u.s.i.o.z. - przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia systemu, w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 u.s.i.o.z.;

2) w przypadku dokumentacji medycznej innej niż w pkt 1 - przez podmiot wskazany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 u.p.p.