Standardy mają za zadanie zmniejszyć częstość występowania powikłań oraz zmniejszyć konsekwencje zdrowotne występujące wśród kobiet w ciąży.

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007) określono między innymi zasady postępowania w przypadku:
- nadciśnienia tętniczego występującego u pacjentki;
- ciąży bliźniaczej;
- zagrażającego porodu przedwczesnego i porodu przedwczesnego;
- zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu;
- krwotoku położniczego;
- niepowodzeń położniczych.

Standardy określają poszczególne elementy opieki medycznej, mające na celu uzyskanie jak najlepszego stanu zdrowia matki i mającego się urodzić się dziecka. Określają one również zakres niezbędnych badań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych i leczniczych, a także miejsce udzielania tych świadczeń.

  [-OFERTA_HTML-]