Wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje internetowe seminarium dotyczące nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Webinarium odbędzie się 11 stycznia 2016 o godzinie 10:30.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany wprowadzone przepisami ustawy z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w szczególności dotyczące:

- kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej,

- pakietu onkologicznego,

- zasad prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia,

- sposobu oceny ofert w postępowaniach konkursowych,

- konstruowania map potrzeb zdrowotnych,

- wystawiania recept przez pielęgniarki i położne,

- wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.

Zmiany omówione zostaną w kontekście obowiązujących dotąd rozwiązań legislacyjnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz praktyki postępowania. Szkolenie kierowane jest do wszystkich podmiotów realizujących zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do osób zarządzających i kierujących placówkami medycznymi.

Prelegentem będzie Artur Paszkowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (prawo cywilne i administracyjne). Od ośmiu lat związany jest z publiczną służbą zdrowia, również jako uczestnik kilkuset postępowań konkursowych oraz odwoławczych. Jest autorem kilkuset publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz procesu odwoławczego. Od 6 lat współpracuje z Wolters Kluwer.

Rejestracja: www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl/rejestracja/146-zmiany-legislacyjne-w-prawie-opieki-zdrowotnej-obowiazujace-od-1-stycznia-2016-roku.html

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl