W strukturze ZOZ nie może zabraknąć stanowiska naczelnej pielęgniarki
\\

W strukturze organizacyjnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie można pominąć stanowisk obligatoryjnych, w tym stanowiska naczelnej pielęgniarki – uznał WSA w Krakowie.

Rada powiatu podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian w statucie publicznego szpitala specjalistycznego.

Wojewoda uznał, iż uchwała narusza ustawę o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), między innymi poprzez pominięcie w strukturze szpitala stanowiska naczelnej pielęgniarki.

W odpowiedzi rada powiatu stanęła na stanowisku, iż ani wojewoda ani samorząd zawodowy nie mogą domagać się tworzenia określonego stanowiska w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, nawet, jeśli jest ono konieczne dla właściwego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych. Zdaniem rady w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej nie ma regulacji nakazujących obligatoryjne tworzenie stanowiska naczelnej pielęgniarki.

WSA rozpatrując skargę zgodził się z organem nadzoru, iż zmiany wprowadzone w uchwale rady powiatu w rzeczywistości doprowadziły do niedozwolonego pominięcia stanowiska naczelnej pielęgniarki. W ocenie sądu zmiana taka umożliwiła uniknięcie obligatoryjnej procedury konkursowej obowiązującej w zakresie obsady tego stanowiska.

WSA podkreślił, iż ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wykonawcze przewidują określone elementy ustroju ZOZ, w tym w szczególności stanowisko naczelnej pielęgniarki i pielęgniarki oddziałowej, precyzując dodatkowo warunki jakie musi spełnić osoba na tym stanowisku. W tym zatem zakresie obowiązujące przepisy wyłączają samodzielność statutową powiatu – podkreślił WSA.

WSA zwrócił uwagę, iż zawarty w ustawie katalog stanowisk jakie mogą być powołane w ZOZ nie jest zamknięty i w ramach samodzielności statutowej organ powiatu mógłby powołać także inne stanowiska nie wymienione w ustawie. Nie jest jednak dopuszczalne omijanie ustawy i kształtowanie struktury organizacyjnej szpitala, które doprowadziłoby do sprzeczności z ustawą. Wprowadzenie zamiast stanowiska "pielęgniarki naczelnej" innego stanowiska o tych samych funkcjach, stanowi obejście prawa – uznał WSA.

Wyrok WSA w Krakowie z 14 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 844/13

Anna Dudrewicz

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

\
Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.