Wydatki publiczne obejmują środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szacunki nie uwzględniają wydatków prywatnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe oraz związanych z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Szacuje się, że w roku 2015 wydatki te będą miały wartość 87,8 mld zł, w roku 2016  -  93,9 mld zł, w roku 2017 – 100,3 mld zł, w roku 2018 – 106,9 mld zł, a w roku 2019 – 113,6 mld zł. 

Wraz z planowanym wzrostem środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, nastąpi zmiana związana z reorientacją wydatków w tym obszarze.

Przewiduje się wzrost wydatków na usługi w zakresie zdrowia publicznego o 1,2 punktu procentowego, na B+R (prace badawczo-rozwojowe) w zdrowiu o 0,1 punktu procentowego oraz na produkty, urządzenia i sprzęt medyczny o 0,2 punktu procentowego. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach rozwojowych wzrośnie z 30,2 procent w 2011 roku do 33,9 procent w 2020 roku.

Oprócz powyższych szacunków dotyczących wysokości przyszłych wydatków publicznych na zdrowie, ramy zapewniające odpowiednie środki budżetowe na zadania z zakresu ochrony zdrowia zapewni także ujęcie powyższych wydatków jako wydatków rozwojowych w ramach Wieloletniego planu finansowego państwa (WPFP), w części dotyczącej działań rozwojowych – dokument ten stanowi odzwierciedlenie priorytetów i głównych kierunków interwencji SRK oraz realizujących je strategii zintegrowanych w perspektywie wieloletniej.

W wieloletnim planie finansowym państwa na realizację zadań w ramach funkcji 20 – Zdrowie, planuje się przeznaczyć z budżetu państwa łącznie w latach 2013–2016 kwotę 33,4 mld zł.
Zapewnienie środków w ramach budżetu państwa na realizację zadań w ramach ochrony zdrowia stanowią programy wieloletnie ustanowione uchwałami Rady Ministrów. W latach 2014–2020 kontynuowane będą następujące programy wieloletnie:

1. Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej,
2. Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
3. Wieloletni Program medyczny rozbudowy i przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy,
4. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim,
5. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
6. Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

W roku 2014 przewiduje się realizację 15 programów zdrowotnych, których kontynuacja będzie prowadzona w latach następnych. Do roku 2020 na ten cel zostanie przeznaczone 4 745 302 tys. zł.

Ważną rolę w finansowaniu strategicznych działań w ochronie zdrowia do roku 2020 odgrywać będą również środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z EFRR zaplanowano ponad 468 mln euro (rozdział 6.2, narzędzia 6–12, 15), a w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z EFS około 400 mln euro (rozdział 6.2 narzędzia 1, 18, 20–25, 32–37) na finansowanie priorytetowych działań w ochronie zdrowia.

Środki europejskie na realizację priorytetowych dla danego regionu działań w ochronie zdrowia (rozdział 6.2 narzędzia 2–5, 13, 14, 16-19, 26, 27, 31), będą alokowane w poszczególnych RPO. Ponadto projekty związane z e-zdrowiem oraz projekty dotyczące działalności B+R w sektorze zdrowie (rozdział 6 narzędzia 25–29) realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz RPO.

Policy paper stanowi realizację zobowiązania w zakresie tzw. warunkowości ex ante, czyli związanej z zapotrzebowaniem na konkretne zadania, która uzależnia uruchomienie środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności od spełnienia warunków wyjściowych ukierunkowanych na efektywną implementację programów współfinansowanych przez środki unijne. Dokument ma charakter strategiczno-wdrożeniowy.