Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

W oparciu o jakie akty prawne działa NZOZ, którego właścicielem jest osoba fizyczna?

Czy są to przepisy z zakresu lecznictwa oraz infrastruktury budynku?

Odpowiedź:

Podstawę prawną dla działalności podmiotów leczniczych, także podmiotów niepublicznych, które określano niegdyś NZOZ-ami, stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. Warunki jakie musi spełniać podmiot leczniczy zależą przede wszystkim od rodzaju działalności leczniczej jaką będzie prowadził podmiot, tj. działalność w zakresie stacjonarnych i całodobowych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (art. 8, 9, 10, 11 i 12 u.dz.l.).

Warunki konieczne do spełnienia dla wszystkich podmiotów leczniczych, bez względu na posiadaną formę prawną, określa art. 17 u.dz.l., wskazując na obowiązek:

a) posiadania pomieszczeń lub urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 u.dz.l. oraz wydanym na podstawie tego przepisu rozporządzeniom wykonawczym,

b) stosowania wyrobów medycznych odpowiadających wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 876),

c) zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,

d) zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz ewentualnie umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Maciej Łokaj, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 14.07.2015 r.