Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się w resorcie zdrowia projekt nowelizacji o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma dotyczyć nie tylko wzrostu finansowania ochrony zdrowia do 6 PKB w 2024 r., ale znajdą się w nim także zapisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla rezydentów i lekarzy specjalistów, które były obiecane w lutym br. w porozumieniu zawartym między ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy.

- Ta jedną nowelizacją załatwimy trzy sprawy, które były zapisane w porozumieniu ministra zdrowia z rezydentami – podkreśla pracownik ministerstwa zdrowia.

Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL jest zaskoczony. Podkreśla, że do tej pory nikt w resorcie nie wspominał o takim rozwiązaniu, ale cieszy się, bo dla nich te trzy kwestie są bardzo ważne.

Przypomnijmy, że 8 maja mija termin do kiedy minister zdrowia zobowiązał się złożyć Radzie Ministrów nowelizację ustawy zwiększającej finansowanie ochrony zdrowia do 6 proc. PKB w 2024. To pierwszy punkt porozumienia zawartego w lutym br. między PR OZZL oraz ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

 

W tym porozumieniu minister zdrowia zobowiązał się, że wynagrodzenie zasadnicze lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w przeliczeniu na jeden etat wyniesienie 4 tys. brutto miesięcznie dla lekarza odbywającego specjalizację w dziedzinach nie priorytetowych oraz 4700 dla dziedzin priorytetowych. Od trzeciego roku szkolenia specjalizacyjnego wynagrodzenie zwiększy się o 500 zł brutto miesięcznie (w specjalizacjach nie priorytetowych) i 600 zł (priorytetowych).

Specjaliści zatrudnieni na podstawie stosunku pracy mają otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto miesięcznie nie później niż od dnia 1 lipca 2018 r. Aby otrzymać taką podwyżkę, lekarz musi się zobowiązać się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w innej placówce medycznej niż główne miejsce zatrudnienia. Warunek ten nie obejmuje świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zabiegów wykonywanych w trybie ambulatoryjnym i rehabilitacji medycznej oraz pracy wykonywanej w sektorze prywatnym.