Rejestr prowadzony będzie dla gromadzenia danych o dawcach komórek rozrodczych przekazanych w celu dawstwa innego niż partnerskie oraz biorczyniach tychże komórek, a także dawcach i biorczyniach zarodków. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie został przekazany do konsultacji publicznych w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z projektem rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków, rejestr będzie prowadzony w trzech częściach dotyczących:

1) kart danych dawców komórek rozrodczych przekazywanych w celu dawstwa innego niż partnerskie;

2) kart danych dawców zarodków;

3) kart danych biorczyń komórek rozrodczych przekazanych w celu dawstwa innego niż partnerskie lub biorczyń zarodków.

Rejestr prowadzony będzie w całości w formie elektronicznej przy zapewnieniu możliwości udostępniania niektórych danych w formie papierowej na życzenie osób uprawnionych. Drogą elektroniczną będzie następowało również przekazywanie danych do rejestru.

Wśród warunków, jakie powinny zostać zapewnione w celu zachowania poufności oraz ochrony informacji zawartych w rejestrze oraz danych do niego przekazywanych wskazano:

1) zapewnienia dostępności danych zawartych w rejestrze wyłącznie dla osób uprawnionych;

2) ochrona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

3) zastosowanie metod i środków ochrony informacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2015 r.