Celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy z 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2015/565 z 8 kwietnia 2015 roku zmieniającej dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 43) oraz do przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2015/566 z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 56).

Ustawa wprowadza nowe definicje, wynikające z konieczności implementacji tych dyrektyw oraz dokonuje zmian w niektórych definicjach w związku z koniecznością wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Wprowadza także nowe pojęcie przeszczepianie oraz zmienia definicję pojęcia „zastosowanie u ludzi”.

Ustawa wprowadza normy dotyczące sprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nienależących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do przeszczepiania i zastosowania u ludzi oraz przepisy dotyczące pobierania i testowania tkanek i komórek, które odbywa się poza Unią Europejską, a także działań na rzecz zapewnienia monitorowania tkanek i komórek w drodze od dawcy do biorcy i odwrotnie.

Regulacje te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek.Ustawa wejdzie w życie 29 kwietnia 2017 roku.

Źródło: www.prezydent.pl

 [-OFERTA_HTML-]