Pytanie

Czy za dodatkową opiekę pielęgnacyjną w świetle art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można uznać usługi fizjoterapeuty na oddziale szpitalnym, takie jak  na przykład dodatkowe masaże czy usprawnianie?

Odpowiedź

Usług fizjoterapeuty na oddziale szpitalnym, dotyczące na przykład masaży, nie można uznać za dodatkową opiekę pielęgnacyjną w świetle art. 34 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 u.p.p., pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. W świetle nowej ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (obecnie podpisana przez Prezydenta, brak w dniu udzielenia odpowiedzi publikacji w Dzienniku Ustaw) wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, na mocy art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Tym samym usługi fizjoterapeuty nie mogą stanowić dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w rozumieniu art. 34 ust. 1 i 2 u.p.p., gdyż polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 


Czytaj inne komentarze tej autorki:

Należy przechowywać graficzny obraz badania KTG oraz opis>>>

Pacjent może podawać numer PESEL podczas rejestracji przez internet >>>

SP ZOZ może wynająć pomieszczenia, w których pracownik będzie oferował odpłatne zabiegi>>>

Agata Starecka

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz szkolenie z zakresu mediacji. W Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp. p., współtworząc Dział Prawa Medycznego, zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw sądowych „o błąd w sztuce medycznej", problematyką zakładania i rejestracji podmiotów leczniczych oraz praktyk lekarskich oraz zagadnieniami praw pacjenta. Dodatkowo w kręgu jej zainteresowań leży kwestia recept lekarskich i umów upoważniających do ich wystawiania, problem zastosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, czy wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, a refundowanych ze środków publicznych oraz reklamy usług medycznych.