Odbiorcami systemu są świadczeniodawcy, usługobiorcy, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wydziały zdrowia urzędów wojewódzkich oraz podmioty tworzące placówki lecznicze.

Dzięki SEZOZ świadczeniodawcy będą mogli zgłaszać do centralnego rejestru określone rodzaje posiadanych wyrobów medycznych. Będą mogli to zrobić  za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych na stronie internetowej.

Natomiast pozostali użytkownicy uzyskają bezpośredni dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o określonych zasobach systemu ochrony zdrowia. Zebrane w SEZOZ dane pozwolą na ich analizę i podjęcie decyzji dotyczących zasadności kolejnych zakupów i optymalnego rozmieszczenia specjalistycznego sprzętu medycznego na terytorium całego kraju. Przyczyni się to do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli. Dzięki systemowi każdy będzie mógł zweryfikować i sprawdzić dostępność sprzętu medycznego.

Dzięki SEZOZ jest możliwe także lokalizowanie jednostek, które posiadają określony sprzęt diagnostyczny. Wspomaga on również proces nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami systemu ochrony zdrowia w zakresie dostępności i realizacji określonych badań.

Ministerstwo zapewnia, że wdrożenie SEZOZ przyczyni się do usprawnienia procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia. Pozwoli ocenić potrzeby zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju oraz zaplanować środki finansowe na ich realizację. Umożliwi także dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych.

Podstawą prawną dla stworzenia i wdrożenia SEZOZ jest ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 113 poz.657 z późn. zm.).