Czy pielęgniarka szkolna w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym jest zobowiązana do podawania stałych leków dla uczniów przebywających w tej placówce całodobowej w świetle rozporządzenia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą?
Zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139), pielęgniarki szkolne sprawują opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkół lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zakres zadań pielęgniarki szkolnej obejmuje czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w czasie pobytu w szkole. W zakresie poradnictwa czynnego pielęgniarka ma obowiązek współpracować z lekarzem POZ, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się dany uczeń, lekarzem specjalistą, i realizować stałe zlecenia lekarskie dotyczące m.in. podawania leków uczniom z chorobami przewlekłymi np. alergią, cukrzycą insulinozależną, padaczką itp. Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej zawiera załącznik nr 4 do przywołanego na wstępie rozporządzenia.
Katarzyna Słodka

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome