Czy NZOZ świadczący usługi zdrowotne na terenie szkół z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w ramach umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek:
•\zapewnić bezpłatną opiekę pielęgniarską nad uczestnikami kolonii, półkolonii organizowanych przez szkoły;
•\zapewnić bezpłatną opiekę pielęgniarską podczas egzaminów kompetencyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także podczas egzaminów maturalnych?

Pielęgniarka szkolna udzielająca świadczeń w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) nie ma obowiązku zabezpieczania świadczeń medycznych na koloniach, półkoloniach organizowanych przez szkoły. Obowiązek zabezpieczenia opieki medycznej dla uczestników wypoczynku spoczywa na organizatorze kolonii.
Zadaniem pielęgniarki szkolnej jest udzielanie pomocy przedlekarskiej uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, jak również realizacja innych zadań zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139). Zadania te związane są z różnymi formami promocji zdrowia, profilaktyki chorób, realizacją planu badań przesiewowych, prowadzeniem grupowej profilaktyki fluorkowej.
Pielęgniarka szkolna ma obowiązek udzielania świadczeń na terenie szkoły w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z harmonogramem pracy określonym w umowie z NFZ. Stanowi on integralną cześć umowy.
Umowa zawarta z NFZ nie przewiduje specjalnego zabezpieczenia świadczeń medycznych przez pielęgniarkę szkolną w trakcie trwania egzaminów.
Katarzyna Słodka