Minister Zdrowia przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie ustalania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów oraz minimalnego wskaźnika rozpoznania nowotworów. Wskazany akt normatywny ma umożliwić między innymi możliwość monitorowania skuteczności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w określaniu zagrożenia nowotworowego u pacjentów.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia, samo monitorowanie wskaźników w diagnostyce onkologicznej, np. skuteczność czy terminowość, pozytywnie wpływa na jej jakość. Dane mają być zbierane z okresu 12 miesięcy, co wynika z konieczności zebrania odpowiedniej informacji do wyciągnięcia wniosków. Obecnie liczbę nowych przypadków nowotworów złośliwych szacuje się na 4,4 przypadku na 1000 osób na rok. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, statystycznie u ośmiu pacjentów spośród tych, którym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wydałby w okresie 12 miesięcy kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego i którym została wykonana diagnostyka onkologiczna, zostanie potwierdzona choroba nowotworowa.

Jeśli wskaźnik rozpoznawania nowotworów zostanie ustalony na podstawie odpowiednio dużej grupy przypadków, pozwoli to na stwierdzenie, iż będzie on obiektywny i miarodajny. Określenie w projektowanym rozporządzeniu minimalnego wskaźnika na poziomie 1/15 ma ograniczyć możliwość wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjentom, którzy nie cierpią na schorzenia onkologiczne

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 31 października 2014 r.