Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustawa ma objąć swoim zakresem tylko pracowników, którzy wykonują zawód medyczny w ramach stosunku pracy podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Ponadto z zakresu podmiotowego wskazanego projektu wyłączono lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów, których wysokość wynagrodzenia określona w drodze rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 474). Z grupy lekarzy i lekarzy dentystów nieposiadających specjalizacji nie wyłączono natomiast lekarzy rezydentów, których wysokość wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.), ale ustalając wysokość ich wynagrodzenia będzie brana pod uwagę wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy bez specjalizacji, która wynikać będzie z projektowanej ustawy.

Zgodnie z projektem najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w roku poprzedzającym ustalenie i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy. Do 31 grudnia 2019 roku kwota bazowa ustalona będzie na poziomie 3900 złotych brutto. Wskazane wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, zaś w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonej w umowie o pracę.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta dopiero po upływie wskazanego w ustawie okresu przejściowego. Podczas trwania okresu przejściowego (tj. do 31 grudnia 2021 roku) podmioty lecznicze w wyniku corocznych rozmów ze związkami zawodowymi będą ustalać wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń.

 

 

Zgodnie z projektem ustawy, docelowe najniższe wynagrodzenie zasadnicze przy założeniu współczynników pracy kształtowałby się następująco:
1) lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny: współczynnik pracy - 1,27; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 4953;
2) lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny: współczynnik pracy - 1,17; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 4563;
3) lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji: współczynnik pracy 1,05; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 4095;
4) farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-3, wymagające wyższego wykształcenia i specjalizacji: współczynnik pracy - 1,05; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 4095;
5) farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-4, wymagająco wyższego wykształcenia, bez specjalizacji: współczynnik pracy - 0,73; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2847;
6) pielęgniarka i położna z tytułem magistra, ze specjalizacją: współczynnik pracy - 1,05; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 4095;
7) pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją: współczynnik pracy - 0,73; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2847;
8) pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji: współczynnik pracy - 0,64; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2496;
9) fizjoterapeuci albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-8, wymagające średniego wykształcenia: współczynnik pracy - 0,64; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2496;
10) pozostali pracownicy wykonujący zawody medyczne: współczynnik pracy 0,525; najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2047.

Zakłada się, iż projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.