Rozporządzenie ustala między innymi stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, zasady przyznawania im dodatku za wysługę lat oraz dodatków funkcyjnych i specjalnych.

W rozporządzeniu wskazano także zasady przyznawania nagród jubileuszowych i odpraw, w przypadku gdy pracownik przechodzi na rentę bądź emeryturę.

W tekście jednolitym rozporządzenia nie uwzględniono zmian wprowadzonych przez inne akty normatywne, między innymi tych, które ograniczały zastosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, stawki te mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2008 r.oku.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej w Polsce, tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 lipca 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz