Rozwiązanie takie wprowadzone przez szpitale w Pasłęku i Olecku zakwestionowała Państwowa Inspekcja Pracy, mimo że było one oparte o porozumienie z pracownikami.

- Ustawa o działalności leczniczej reguluje czas pracy zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zawiera on przepisy dotyczące możliwych do zastosowania okresów rozliczeniowych. Są to rozwiązania szczególne, które mają pierwszeństwo przed kodeksem pracy. Na mocy art. 5 k.p. jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, to te kodeksowe stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym – uzasadnił tę decyzję Andrzej Słowik, zastępca okręgowego inspektora pracy w Olsztynie.

Cały artykuł – www.gazetaprawna.pl