Do czasu zakończenia kontroli NIK nie wypracowano nawet planu zakończenia inwestycji.

Uwagi NIK dotyczą także powiatu gnieźnieńskiego, który nieskutecznie nadzorował przygotowanie, przebieg i finansowanie rozbudowy szpitala.

NIK stwierdziła, że przed przystąpieniem do rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, brakowało sprecyzowanej koncepcji rozbudowy i rzeczowego rozmiaru inwestycji. Zasadnicze zmiany, uwzględniające sugestie i opinie pracowników szpitala zostały wprowadzone dopiero po wyłonieniu projektanta. W efekcie ostateczna koncepcja znacznie odbiegała od pierwotnej i uwzględniała budowę wcześniej nieplanowanych jednostek, takich jak oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, laboratorium diagnostyczne czy izba przyjęć.

Czytaj: Puławy: NIK skontrolowała szpital >>>

Wskutek  wprowadzonych zmian, powierzchnia użytkowa rozbudowywanego szpitala zwiększyła się niemal o 100 procent (z 4000 mkw do 7924 mkw), a kubatura budynku aż o 700 procent. Z kontroli wynika, że w  ostatecznym rozrachunku koncepcję rozbudowy szpitala opracował nie inwestor, ale projektant, współpracując przy tym z ordynatorami poszczególnych oddziałów szpitalnych i kierownikami medycznych komórek organizacyjnych.

Prace nad kolejnymi wersjami rozbudowy spowodowały opóźnienie terminu wykonania dokumentacji projektowej o ponad dwa lata. Według NIK na etapie wyłonienia wykonawcy projektu rozbudowy nie zadbano też o określenie zasad i warunków pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi oraz nad koordynacją prac pozostałych inspektorów powierzono osobie, która nie spełniała określonego wcześniej warunku posiadania nieograniczonych uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, nie posiadała także uprawnień do nadzorowania prac w obiektach budowlanych obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne i elektryczne, jakie występują w obiektach takich jak szpital. Ponadto szpital nie zapobiegł rozpoczęciu niektórych prac budowlanych  bez pozwolenia na budowę, a udzielając zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy w trybie niekonkurencyjnym (koncepcja z 2013 roku), naruszył przepisy dotyczące zamówień publicznych. 

Podczas kontroli starostwa powiatowego w Gnieźnie NIK ustaliła, że działania nadzorcze powiatu nad prowadzoną przez szpital inwestycją ograniczono do analizy sprawozdań i informacji, przekazywanych przez dyrektora placówki. Zrezygnowano z przeprowadzenia własnych analiz, które potwierdziłyby zasadność i realność założeń i działań szpitala.
„Warto podkreślić, że działalności szpitala i przebiegu inwestycji nie kontrolowano, pomimo zaangażowania w projekt niemal 2 mln zł z budżetu powiatu, a także mimo licznych sygnałów o problemach związanych z realizacją inwestycji” – napisała Izba w komunikacie.

Rozbudowa szpitala miała być realizowana przy udziale funduszy unijnych, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2009 roku. Ze względu na rażące odstępstwa w zakresie jakości wykonywanych prac konstrukcyjnych oraz wykonanie robót budowlanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, w kwietniu 2012 roku zarząd województwa wielkopolskiego bez wypowiedzenia rozwiązał umowę ze szpitalem. W efekcie szpital został zmuszony do zwrotu 3,4 mln złotych, czyli zaliczki wraz z odsetkami.

Obecnie NIK oczekuje od starosty oraz dyrektora szpitala informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, dotyczących ustalenia sposobu zakończenia inwestycji oraz rozliczenia dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.